ترجمه

ترجمه (با نگاهی به فیلم «پاستای ایرانی») اصغر احمدپور “تاریخچه‌ی اختراعِ زنِ مدرنِ ایرانی بی‌شباهت به تاریخچه‌ی اختراعِ اتومبیل نیست. با این تفاوت که اتومبیل کالسکه‌ای بود که اول محتوایش عوض شده بود (یعنی اسب‌هایش را برداشته به‌جای آن موتور گذاشته بودند) و بعد...