در عمق کدام میدان؟

در عمق کدام میدان؟ بهروز ملموس‌باف *کارگردان فیلم «در عمق میدان» امشب برای نمی‌دانم چندمین بار در دفترم و برای اولین بار با او «در عمق میدان» را تماشا کردم. شامگاه اول اسفند سال ۱۳۹۴ بود به‌گمانم که همه از مراسم اولین سالگرد مرگ زاون قوکاسیان برگشته بودیم و در خانه‌ی...