ما در این قاب جا نمی‌شویم

ما در این قاب جا نمی‌شویم حبیب دانشور ما غایبیم. خودم و همۀ آن‌هایی که در اطرافم می‎شناسم و جوانند و طبق تعاریف عرفی و بیولوژیکی و حقوقی هنوز وارد میان‎سالی نشده‌اند. انگار که نامرئی باشیم، یا که فرزند زمانه‌ای دیگر. از علی می‌پرسم که اگر یکی بخواهد حال ما آدم‌های...