در پوست خود نمی‌گنجیم

در پوست خود نمی‌گنجیم هاله باستانی در پوست خود نمی‌گنجیم، مستندی است از بیست دقیقه همراه بودن با زندگی چند ساعته چند جوان ناشنوا. ویژگی این مستند سکوتی است که در این بیست دقیقه بر آن حاکم است و مخاطب را با دنیای بی صدای افراد ناشنوا نزدیک می‌کند. در این فیلم، خوشی این...