لگد زدن به انگشت کوچک پای غول

لگد زدن به انگشت کوچک پای غول نسیم نجفی پیتر گابریل در ترانه‌اش می‌خواند: Growing up،growing up; looking for a place to live بزرگ شدن یعنی جستن جایی برای زندگی. نوشتن درباره‌ی جوانی با توجه به چند فیلم مستندی که انتخاب شده، برایم هم جالب و هم دشوار است. متوجهم می‌کند...