موسیقی ذهن و بدن‌های لذت‌جو

موسیقی ذهن و بدن‌های لذت‌جو نسترن صارمی بادکنکی که باد می‌شود، آرام آرام بزرگ می‌شود، تا با بدرقه‌ی خنده‌های سرخوشانه‌ی چند جوان که در یک اتومبیل گرد هم آمده‌اند، عاقبت بترکد و امواج صدای مهیب ترکیدنش آن چند جوان را به رعشه‌ای خلسه‌آور بیاندازد. اما خیلی زود متوجه...