سرنگی به پایم فرورفته بود و جایش هنوز مانده

سرنگی به پایم فرورفته بود و جایش هنوز مانده با نگاه به فیلم «فریاد رو به باد» پریسا بزاز ـــــــــــــــ لباس‌هایم کثیف بود و زیر چشمانم گود افتاده بود و شکست‌ناپذیر بودم. مدال طلای المپیاد فیزیک. در سایه‌ی درخت‌های محوطه‌ی جایی که دوره (مرحله‌ی آخر المپیاد) را...