این دشمنان عزیز

این دشمنان عزیز (سلاطین خیابان‌ها، ساخته‌ی زینب تبریزی و پالیز خوشدل) سهیل کارآگاه در درون چیزهایی است که الزاما به‌عنوان استعداد یا توانایی شناخته نمی‌شوند. حتی ممکن است در دیدگاه اکثریت و بالادست به‌رسمیت شناخته‌ نشوند؛ محترم شمرده نشوند؛ پس‌ زده شوند یا حتی تابو...