یک محاکمۀ (دادگاه) خانوادگی/ به دادگاه می‌خواندم؟/ فرزندنیاوری/ شکستن چرخۀ فرزندآوری/ فرزندم! دوست داری باشی (بیایی)؟

یک محاکمۀ (دادگاه) خانوادگی/ به دادگاه می‌خواندم؟/ فرزندنیاوری/ شکستن چرخۀ فرزندآوری/ فرزندم! دوست داری باشی (بیایی)؟ با نگاه به فیلم «۲۱ روز و من»/ شیرین برق‌نورد شیما پاکزاد مامان برایم تعریف کرده زمانی که من را به دنیا آورد، در اوایل دهۀ هفتاد، رسانه‌ها شعار «بچه‌ی...

چه‌کار می‌کنی؟

چه‌کار می‌کنی؟ (خوانشی از فیلم “آقای بیکار”) شیما پاکزاد دانشگاه آخرین سنگر ما بود. سنگری که در آن از همه‌ی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دوروبرمان در امان بودیم و همه‌ی مشکلات را با بحث‌های فلسفی درون‌گروهی خودمان حل‌و‌فصل می‌کردیم. دشمنان فرضی ما اساتید...