بیماری نادر از نزدیک

بیماری نادر از نزدیک بس از دیدن «آهستگی» یاسر خیّر شایان دادبین گریوز (graves) دارم. سربازم. متأهلم. معلم نگارشم. درگیر گریوزم. مشغول خدمتم. ازدواج کرده‌ام. ادبیات درس می‌دهم. دچار گریوز شده‌ام. دورۀ اجباری را می‌گذرانم. همسر دارم. آقای انشام. این جمله‌ها را هر جوری...