مکث، تامل و بازنگری

مکث، تامل و بازنگری پیروز کلانتری فصل چهارم و زمستان موضوع تازه‌ای نداریم و این فصل را به ایستادن، مکث، تامل و مرور و بازنگری کار و مسیرمان خواهیم گذراند. در این فصل نویسنده‌ها می‌توانند درباره‌ی هر فیلمی از هر فصلی بنویسند. می‌ایستیم تا اموری را جا بیندازیم، تا بشود...